Ambassadör Bachman svarar på Aftonbladets partiska ledare

Ambassadör Bachman svarar på Aftonbladets partiska ledare

Efter att idag ha läst Aftonbladets ledare ansåg jag det nödvändigt att kommentera vissa oklarheter. Från Aftonbladets sida fick vi dock svaret att ledarsidan inte tar in ”genmälen eller kommentarer”. Eftersom det alltså inte är möjligt att publicera mitt svar via tidningen lägger vi istället upp det här på svenska och engelska.

 

Aftonbladets ledarsida skriver idag att ”Israels våld kan leda till storkrig”

Detta är en väldigt ensidig beskrivning av verkligheten. Raketelden från Gaza riktas alltid, och urskiljningslöst, mot Israels civila. Deras mål är terror. Många offentliga institutioner och företag har tvingats stänga i Israel.

Israels svar på de otaliga raketer som regnar ner över Israel just nu riktas mot Hamas avfyrningsplatser. Omedelbart efter det att Hamas avfyrat en raket skickas civila till avfyrningsplatserna. På så sätt skyddar sig terroristerna från att bli ett mål för israeliska luftstridskrafter då Israel i största möjliga mån försöker undvika att civila drabbas. Att Hamas använder sig av oskyldiga civila som mänskliga sköldar är välkänt och de har använt metoden under lång tid, de pratar till och med om det öppet. När terroristerna skickar in civila uppsöker de själva säkerheten i det nätverk av bunkrar och tunnlar som byggts under Gaza. Ledningscentraler och avfyrningsplatser förläggs till sjukhus och moskéer, byggnader som Israels luftstridskrafter undviker. Så uppträder en terrororganisation.

Det är beklagligt att det blivit en tradition att stödja palestinsk terrorism på Aftonbladets ledarsida samtidigt som dessa terrorister behandlar sitt eget folk som grymma tyranner. Lika beklagligt är det att man beskriver Israel som angriparen när Israel i själva verket försvarar sig mot raketattacker.

Hamas är internationellt erkänd som en terroristorganisation. Det är en extremt våldsam organisation som aldrig har och sannolikt aldrig kommer att föra en dialog med Israel. Deras mål är och har alltid varit Israels förintande.

På samma sätt som vi gjorde med Arafat under hans tid så kommer vi att imorgon att kunna inleda en dialog med Hamas om de accepterar Kvartettens villkor, som Sverige är en del av. Verkligheten idag är att även om vår premiärminister skulle komma till Stockholm, eller någon annan plats för den delen, och bjuda in Hamas till en dialog så skulle de inte komma.

Det är olyckligt att Aftonbladet i så begränsad utsträckning, om ens alls, nämner den terrorism och fanatism som kommer från Gaza. Det är lika olyckligt att gazabornas lidande, som är ett resultat av att Hamas drar in dem i onödigt våld, inte nämns.

Chanserna till fred, som enligt Aftonbladets ledarsida kanske var bättre än på länge på grund av enhetsregeringen med Fatah, var möjlig men resultatet på marken visar på något annat med kidnappningar av unga israeler och hundratals raketer. Är detta en ny fredlig regering?

Målen som angrips i Gaza är kopplade till terrorism. Aftonbladets ledarsida föranleder läsaren att tro att alla omkomna i Gaza är civila när majoriteten i själva verket är de terrorister som ligger bakom attackerna mot just civila. Vi ska inte heller glömma att terroristerna ibland misslyckas med att avfyra sina raketer med följden att de slår ner i tätbefolkade områden i Gaza och därmed dödar civila. De dödar alltså sina egna. Terroristerna ser dock detta som ett rimligt offer i det heliga kriget att förinta Israel.

Innan Israel drog sig tillbaka från Gaza 2005 lovade det internationella samfundet en ljus framtid. Vad vi fick var monstruösa terrorarméer och raketbeskjutning. Rapporteringen av det händelseförlopp vi nu befinner oss i är partisk och den ignorerar systematiskt det israeliska folkets lidande och dess rätt till att inte terroriseras av fanatiker drivna av diaboliska motiv. Istället för att låta detta bli en anledning till att fördöma dessa fanatiker verkar Aftonbladet se det som en anledning att omhulda dem.

Isaac Bachman

Israels ambassadör

Odetonerad raket i Tel Aviv.

Odetonerad raket i Tel Aviv.

After having read Aftonbladet’s editorial page today I found it necessary to comment. The response we got from Aftonbladet was, however, that the editorial page does not take in any comments. So, since it is not possible to get the response published via the newspaper we will upload it here. Please share the comment.

Aftonbladet’s editorial page today writes that: ”Israel’s violence can lead to a great war”

This is an extremely one-sided description of reality. The rocket fire from Gaza is always, and indiscriminately, directed towards Israeli civilians. Their goal is terror. Many public institutions and companies have been forced to close in Israel.

Israel’s response to the numerous rockets now raining down over Israel is directed towards Hamas’ firing locations. Immediately after Hamas has fired a rocket they send civilians to the firing locations. In this way the terrorists protect themselves from becoming a target for the Israeli Air Force since Israel to the highest extent possible tries to avoid harming civilians. The fact that Hamas uses innocent civilians as human shields is well-known and they have been using the method for a long period of time, they even talk about openly. When the terrorists sends in the civilians they themselves seek protection in the network of bunkers and tunnels that have been built underneath Gaza. Command centrals and firing sites are often located to hospitals and mosques, buildings that the Israeli Air Force avoids. This is the conduct of a terrorist organization.

It is regretful that it has become a tradition to support Palestinian terrorism on Aftonbladet’s editorial page at the same time as the terrorists treat their own like ruthless tyrants. It is likewise regretful that Israel is described as the aggressor when Israel is actually responding to attacks.

Hamas is internationally recognized as a terrorist organization. It is an extremely violent organization that never has and most likely never will engage in dialogue with Israel. Their target is and has always been the destruction of Israel.

As we did with Arafat during his time we will tomorrow be able to initiate a dialogue with Hamas if they accept the terms of the Quartet, which also Sweden is a part of. The reality today is that even if our Prime Minister would come to Sweden, or anywhere else for that matter, and invite Hamas for a dialogue they would not come.

It is unfortunate that Aftonbladet to such a limited extent, if at all, mentions the terrorism and fanaticism that originates from Gaza. It is similarly unfortunate that the suffering of the Gazans, which is a result of Hamas dragging them into unnecessary violence, is not mentioned.

The chances for peace, which according to Aftonbladet’s editorial page was better than they have been for some time due to the unity government with Fatah, were possible but the results on the ground speak differently with the kidnapping of young Israelis and the firing of hundreds of rockets. Is this a new peaceful government?

The targets being engaged in Gaza are connected to terrorism. Aftonbladet’s editorial page leads us into believing that all deceased in Gaza are civilians when in fact a majority are the very terrorists who are behind the attacks against civilians! Also, we must not forget that the terrorists sometimes fail when trying to launch their rockets with the result that they hit populated areas in Gaza killing civilians. They are thereby killing their own. However, the terrorists see this as a reasonable sacrifice in the Holy War to destroy Israel.

Before Israel withdrew from the Gaza Strip in 2005 the world community promised a bright future. What we got were monstrous armies of terror and rocket bombardment. The reports on the chain of events we now found ourselves in the midst of is biased and it systematically ignores the suffering of the Israeli people it its right not to be terrorized by fanatics driven by diabolic motives. Instead of letting this become a reason to condemn these fanatics Aftonbladet seems to see this as a reason to embrace them.

 

 

22 Responses to "Ambassadör Bachman svarar på Aftonbladets partiska ledare"

 1. Claes  07/09/2014 at 18:34

  Bra klargörande gentemot aftonbladet. Det finns ändå många i Sverige som stöder Israel.
  Men vi citeras aldrig.
  Mvh
  Claes

  Reply
 2. Hans Erling Jensen  07/09/2014 at 18:57

  I support Israels right to defend their country against every form of attack. I wish that the European countries too had the ability to fight for surviving.

  Reply
 3. Ulf Claesson  07/09/2014 at 19:17

  Instämmer till fullo. Det finns en extremt pro-palestinsk antisemitisk ton i mycket från svensk media idag. Den så kallade pk-pressen inte minst, som helt okritiskt sväljar all muslimsk propaganda. Det finns skäl att ställa frågan om det officiella Sverige är på väg att dra på sig marchstövlarna?

  Reply
 4. Philip  07/10/2014 at 00:42

  Vi är en stor skara människor som lider med Israel. Jag kan tänka mig att det ofta måste kännas tufft med alla anklagelser Israel får i ett vänsterorienterat land som Sverige – inte minst nu med denna valrörelses vänstervindar. Jag är själv aktiv i stockholms start-up community och ägnar just nu min tid till att starta upp en tjänst inom ICT, och under min resa har jag kommit at fashineras av Israels förmåga och tradition av innovation och entreprenörskap. Så, jävligt tråkigt med all skit Israel måste ta i Sverige. Om någon borde Israel marknasföra sig i Sverige genom att lyfta sina innovationer och projekt som gör livet lättare för miljontals mäniskor, och som har sitt ursprung i just Israel.

  Reply
 5. Roger Strandberg  07/10/2014 at 01:03

  Tyvärr rapporterar Media i Sverige populistiskt, dom rapporterar inte objektivt utan rapporterar i linje med nivån av vad som är politiskt korrekt, nivån kan vara statligt/regionalt/kulturelt eller redaktionellt.

  Jag är pacifist (för er som inte vet vad det är så är jag emot all våld) och har varit emot Israels ockupation.

  När man bättrar sig så lever hat/rädsla/fördomar kvar i många generationer.
  Allt våld leder till mer motsättningar och nytt våld.
  Jag ser ingen ljusning att våldet skulle minska, för nya barn föds in i våldet och hatet på båda sidor.

  Israel måste vara starka och visa vägen till icke våld på alla nivåer och inte bara på regerings nivå.
  Minsta lilla våld på person nivå kastar allt man arbetat för.
  Man måste likt detta inlägg visa att det finns andra sidor, och inte bara den ensidiga bilden som t.ex Aftonbladet eller Al Jeezera visar.

  Man måste lägga band på sina egna kanaler och inte demonisera “terrorister”.
  Även en terrorist har mänskliga rättigheter, man kan aldrig ta ifrån en människa det.
  En Terrorist är en annan människas frihets kämpe.
  Sverige stödde ANC på 1980, även fast den var stämplad av alla som en terrorist organisation, precis som HAMAS är idag.
  Stödde Israel ANC på 1980? Nix det gjorde Israel inte.

  Förstår ni vad jag menar, att det ni ser som otänkbart idag, men kanske kommer ni om 20-40 år på samma sätt gratulera Hamas till deras fredsförhandlingar och icke vålds aktioner?????
  Dom förhandlingarna finns inte nu, men ni har alltid möjlighet att se till att fredsförhandlingar sker, och vägen dit går inte via straff och blockader. En befolkning som har det bra har mindre över till extrema handlingar. Hjälp Palestina ännu mer tills den dagen de extrema elementen i Palestina inte har möjlighet till fotfäste.

  Fast det gör ont måste man visa kärlek, ett folk ska inte straffas för vad deras regering gör.

  Med vänlig hälsning, Roger

  Reply
  • Tobias  07/10/2014 at 21:36

   ANC är terrorister och rasister!!! 70’000 vita har mördats sedan dagen de tog makten. Nelson “666” Mandela har själv regisserat över 250 attacker med dödlig utgång.

   Israel är ingen ockupationsmakt.

   Reply
 6. Anders ljungberg  07/10/2014 at 16:27

  Israel är ofta hemmablind dvs det ofta någon annan som bär skulden även när israel har börjat attackera först . Sedan får vi inte glömma förnedringen och kränkningen av palestinier som sker varje dag . Det är också våld och faktum är att israel är en ockupationsmakt vilket de tydligt visar . Den som lever i Gaza lever inte i frihet

  Reply
  • Claes  07/10/2014 at 16:59

   Ang ockupation av områden.
   Vg läs denna artikel.
   Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga, skriver Berndt Ekström i en replik. http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.374247-israel-har-ratt-till-gaza-och-vastbanken

   Reply
   • Thomas  07/11/2014 at 11:33

    FN existerade inte 1922 då FN kom till efter andra världskriget. Ja, kunskapen i nutidshistoria brister uppenbart på många håll.

    Reply
    • johan  07/14/2014 at 13:42

     Thomas, gå gärna in och läs länken där ovan – kom gärna tillbaka hit sen och berätta varför författaren till den artikeln har fel. Men sanning kanske inte längre är intressant när man märker att man står långt ifrån den? Det fanns inget som kallades FN år 1922 det har du så rätt i (stjärna i kanten), men kanske fanns det någon motsvarighet? / J

     Reply
    • Noneofyourfuckingbusiness  07/14/2014 at 16:42

     Hette ju Nationernas Förbund innan det hette FN smartskaft tillkom ju EFTER första världskriget…

     Reply
  • Thomas  07/11/2014 at 00:05

   Ander Ljunberg,

   Hemmablind? Ja tyvärr så använder du nog ordet i fel bemärkelse då problemet i den här konflikten nog inte är att Israel utgår ifrån att Palestinierna har samma kultur som de själva. Så det ska alltså handla om vem det var som började? Så barnsligt. Särskilt när det tydligen var Hamas som sköt raketer först efter att ha mördat tre pojkar. Du är uppenbart självrättfärdig. Nåja. Det gäller ju att se sina egna brister. Vi kan väl börja med dina, eftersom jag tycker du är en aning självgod och självrättfärdig.

   Ditt argument tycks vara att när Hamas anfaller Israel är det Israels fel på grund av “förnedringen och kränkningen som sker varje dag” samt att “den som lever i Gaza lever inte i frihet”. Resonemanget är i sig rasistiskt mot Palestinierna eftersom det innebär att Palestinierna inte har någon fri vilja eller förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar utan istället styrs av Israel som du håller ansvariga för Palestiniernas handlingar, som då underförstått inte kan vara rättfärdiga. Då du alltså menar att Palestinierna inte kan hållas ansvariga för sina egna handlingar omyndigförklarar dem. Det framstår som rasistiskt.

   Det stämmer dock att den som lever i Gaza inte lever i frihet då Gazas invånare lever i en islamistisk diktatur. Och ja, Hamas var demokratiskt valda. Det var Hitler också. Det är skillnad på att vara demokratiskt vald och att regera en demokratiskt, förstår du. Fast du syftar förstås på blockaden. Av någon outgrundlig anledning tycks du mena att det finns en ovillkorlig skyldighet för länder att hålla sina gränser öppna mot sina fiender. Samt att blockader inte får företas mot fientligt territorium, vilket då ger upphov till frågan: Varför skulle folkrätten tillåta blockar om inte för att stänga av fientligt territorium? Folkrätten ger så klart rätt att stänga gränser och upprätthålla blockader mot fientligt territorium, vilket är vad Israel gör. Men jag förmodar att du tycker att folkrätten bara ska gälla för Israel när det är till dess nackdel, men inte till dess fördel.

   Sen kan man tycka vad man vill om ockupationen men när Hamas avsiktligen angriper Israeliska civila och använder Palestinska civila som mänskliga sköldar (bara att läsa dagens artikel i DN) begår de krigsbrott. Den här konflikten är (precis som resten av verkligheten) knappast svart och vit, vilket tråkigt nog är de enda färgerna du har i din palett. Så jag hoppas att du mognar lite och får lite insikt om hur saker och ting fungerar i den riktiga världen innan du utnämner dig själv till moralisk kompass. Det kan annars lätt framstå som arrogant, särskilt när man själv är “hemmablind”.

   Reply
 7. Hanna  07/10/2014 at 21:25

  Våra åsikter är diametralt olika.
  Israels idoga försök att skapa fred har varit förgäves, ty palestiniernas mål är den judiska statens förintelse, de får således fortsätta att drömma, Israel däremot skall fortsätta att blomstra, skyhöga militära utgifter till trots.
  Uppenbarligen glorifierar svensk massmedia palestinsk terrorism; demokratiska Israel, som kämpar för sin existens, demoniserar man istället. 
  Varför skriver man aldrig om svårt sjuka palestinier som får hjälp av framstående israeliska läkare? – bara ett exempel.
  Lyckligtvis finns det andra än undermåliga svenska medier jag kan ta del av, varför jag har ett bredare perspektiv på denna tragiska konflikt än Du och det är min förhoppning att även Du skall utforska vad som finns på andra sidan av medaljen.
  En sak till: de sedan i höstas missionerande muslimer lovordar sin, som de beskriver, fredliga religion och samtidigt passar på att bedriva hatkampanj mot judar. Skandalöst.

  Reply
  • Anders ljungberg  07/28/2014 at 17:27

   De är ofria för att israel förtrycker dom . Och ha de fräckheten att rösta fel ja då inför man ekonomisk blockad plus att man hindrar mat leveranser inklusive bygg material . Och om de är fientliga mot israel så beror det på att israel har gjort dom fientliga . Den förtryckta blir nämligen arg . Och de är instängda som i en katt bur . Sätt en bur runt Malmö så får ni se hur länge de är fredliga

   Reply
 8. Tobias  07/10/2014 at 21:31

  Eretz Yisrael

  I am a proud supporter of Israel. Stand up tall as usual, never let the worshippers of the black stone defeat you. Sion is yours and shall be to the end of time. I am very ashamed of my fellow countrymen, but I forgive them cause they do not understand. Under the blanket of cultural Marxism, indoctrinated and blinded.
  Please keep on fighting the just fight of self defence. Strike hard against them that threatens your very existence.
  Our corrupt media lies about all the hate-crimes committed against Jews in Sweden, claiming it is being committed by nazis when all attacks are made by Muslims. Ok, there are some similarities between nazism and political-Islam.

  Kallar mig stolt Israel-vän. Självklart ska Israel försvara sig mot Islamister som enbart har en förintelse av staten Israel och det Israeliska folket som mål. Sion är ert och ska så förbli, även om stendyrkarna/muhammedanerna byggt ett satans tempel på dess topp.

  Som andra här har skrivit, alla svenskar står inte under den kulturmarxistiska slöjan som genom indoktrinering förblindat folket i mitt land.

  Reply
 9. Roberth  07/10/2014 at 23:18

  Fosforbombning. 200 barn dödade varje år i snitt. Tvångssteriliserningar. Illegala bosättningar. Israel ni kan ta er i brasan!

  Reply
  • Hanna  07/15/2014 at 19:52

   Till Roberth

   I brist på konkreta argument väljer du att skrika och till råga på allt levererar du lögner – detta diskvalificerar dig som diskussions partner.
   Vi är många livslånga vänner åt den judiska staten och den judiska diasporan.

   Reply
 10. Lassekolja  07/11/2014 at 00:58

  Analogin Israel/Hamas = SD/Våkldsvänstern gäller! Varken Hamas eller Våldsvänstern vill ha dialog! Båda är “ute efter bråk och strid”! Man undrar onekligen varför islam kallas “fredens religion” av de egna, eftersom i nästan alla konflikter är islam inblandad. Islam och prestige(heder) är viktigare än kvinnors och barns liv. YNKEDOM!

  Reply
 11. Pingback: Isaac Bachman om situationen i Israel | Gabriella Riboe

 12. Tarik  07/13/2014 at 07:47

  Vill bara påpeka att Israel har även kurdisk stöd. Vi kurder har och kommer alltid stötta Israel och dess folk. Håller fullständigt med om att Israel har rätten att försvara sig emot fienderna den är omringad av. Likaså gäller kurderna som försvarar sin territorium och skyddar sitt folk emot islamist fienden. Det finns självklart vissa kurder fortfarande som är påverkade av muslimsk/arabisk antisemitism och som är förvirrade i hela detta och på ett felaktiskt sätt har stöd för palestinierna men ni ska veta att de flesta kurderna supportar Israel. Judarna är de enda som visat öppet stöd för kurder när deras ‘muslimska’ bröder svikit, förföljt, massakrat, deporterat, fängslat och våldtagit vår folk genom alla tider. Inte en enda kurd har dödats av judar och det har varit mycket samarbeten mellan dessa två civiliserade nationerna som jag hoppas fortsätter. Två folk som kämpar och står för sitt folk och rätten att få existera i kaosets Mellan Östern. Som står på demokratiska värderingar och är pro-väst. Må Gud skydda Israels folk. Am Yisrael Chai!

  Reply
 13. Anders ljungberg  07/28/2014 at 17:16

  Fakta är att det fanns palestinier i Gaza redan under det brittiska styret . Som sedan judarna fördrev . De har aldrig fått komma tillbaka de hamnade i flyktingläger och israelerna tog deras bostäder utan att betala ett öre . Det var pga av detta som bla Egypten gick till attack för att hjälpa sina bröder . Visst ni kan bygga bostäder men de ska inte vara för ett visst folk på bekostnad av andra

  Reply
 14. Maya  03/03/2015 at 16:41

  handlar bara om heder hos dessa terrorister. Finns ingen Gud som vill döda oskyldiga människor. Dessa onda människor som bara tänker på makt och pengar och dödar hamnar i framtiden i helvetet!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*