Frågor och svar om kärnenergiavtalet med Iran

Avtalet innebär väl att det blir mindre sannolikt att Iran lyckas utveckla kärnvapen?

Tvärt om, avtalet ger Iran två möjliga sätt att utveckla en atombomb. Det första är att Iran helt enkelt bryter mot avtalet. Avtalet grundar sig på förhoppningen att inspektioner och underrättelse ska förhindra att Iran fuskar eller helt bryter mot avtalet. Det bör här påpekas att båda dessa instrument tidigare misslyckats i så väl Iran som Nordkorea. I åratal har till exempel USA, Storbritannien och Israel inte lyckats upptäcka Irans underjordiska kärnforskningsanläggningar i Natanz och Qom.

Det andra sättet är att Iran agerar i enlighet med avtalet. Om ungefär tio år kommer de större restriktionerna, som stipuleras i avtalet, automatiskt försvinna vilket innebär att Iran kommer tillåtas ett obegränsat antal centrifuger som anrikar uranet mycket snabbare än de som används idag. Avtalet tillåter nämligen Iran att fortsätta forska och utveckla avancerade centrifuger. Detta kommer, vilket president Obama själv sagt, innebära att Iran kommer befinna sig i slutfasen av att kunna utveckla egna kärnvapen.

Även om avtalet kommer att göra det svårare för Iran att utveckla en atombomb i den närmaste framtiden, garanterar det att Iran kommer ha möjlighet att utveckla all nödvändig infrastruktur för produktion av kärnvapen om ungefär tio år.

 

Vilka realistiska alternativ finns till avtalet förutom krig?

Israel har återkommande presenterat två andra alternativ. Det första alternativet som Israel stödjer är att sanktionerna lyfts då Iran skrotar sitt kärnenergiprogram. Policyn, som på engelska kallas ”dismantle for dismantle”, baseras på FN:s Säkerhetsråds resolutioner och var även USA:s policy fram till 2013. En implementering av denna policy skulle innebära att Irans nukleära ambitioner fick ett fredligt avslut.

Det andra alternativet som Israel fört fram innebär att Irans nukleära infrastruktur dels begränsas men även påförs restriktioner som endast lyfts då Iran avslutar sin regionala aggression, stöd till terrorism runt om i världen samt strävan att utplåna Israel. Om Iran önskar bli behandlat som ett vanligt land måste det även börja bete sig som ett vanligt land.

Om ett decennium eller så kommer Iran utgöra ett stort hot mot världsfreden och oron idag att Iran imorgon kan bli en kärnvapenmakt är orsak nog att sätta igång en kärnvapenkapprustning i Mellanöstern, jordens våldsammaste region.

De hundratals miljarder dollar som nu börjar flöda in på Irans konto kommer bland annat användas till att finansiera landets terrormaskineri under det kommande decenniet.

Kombinerat gör inte detta krig mindre sannolikt. Tvärt om, det gör krig – till och med kärnvapenkrig – mer sannolikt.

 

Om avtalet garanterar inspektioner ”som saknar motstycke”, varför är Israel så oroade för att Iran ska fuska?

Avtalet möjliggör förvisso inspektioner av Irans kända kärnenergianläggningar när som helst men inspektionsmekanismen saknar möjlighet att agera vad gäller gömda anläggningar som Iran inte tagit upp i avtalet. Avtalet ger Iran rätt till 24 dagar för att förbereda en inspektion till misstänkta anläggningar. 24 dagar ger Iran gott om tid att gömma undan bevis, särskilt då inte all nukleär verksamhet efterlämnar spårbara bevis.

Inspektionernas svagheter, och frågorna kring implementeringen av avtalet, är påfallande med tanke på hur Iran, liksom Nordkorea, under lång tid lyckats lura det internationella samfundet som en del i sitt kärnvapenprogram. Det avtalet nu slår fast är lång ifrån de inspektioner som utlovades under förhandlingarna. Under förhandlingarna sades det att inspektionerna skulle kunna genomföras ”när som helst” och ”hur som helst”.

 

Om ett avtal inte hade nåtts, skulle inte de internationella sanktionerna fallit samman?

De omfattande sanktioner som infördes mot Iran 2012 är vad som övertygande regimen att de inte hade några andra alternativ än att förhandla. De viktigaste av dessa sanktioner var de som med starkt stöd gick igenom i USA. Sanktionerna innebar kortfattat att länder och företag ställdes inför valet att antingen få göra affärer med Iran eller USA (vars ekonomi är 40 gånger större än Irans). De allra flesta valde att göra det rätta – både ekonomiskt och etiskt. De kommer även att fortsätta göra så om sanktionerna bibehålls eller intensifieras, vilket är nödvändigt för att övertyga Iran att anta ett bättre avtal som på ett mer varaktigt sätt leder till en nedmontering av Irans militära kärnvapenprogram.

 

Är det inte så att avtalet kommer bidra till ökad säkerhet för både Israel och regionen i stort? Är det inte mer fördelaktigt att konfrontera ett Iran utan kärnvapen angående dess terrorism och aggression?

Avtalet förhindrar inte Iran från att skaffa sig kärnvapen. Det möjliggör för Iran att skaffa sig många kärnvapen om ungefär 10 år vilket kan leda till en regional kärnvapenkapprustning.

Dessutom förser avtalet Iran med hundratals miljarder dollar då sanktionerna lyfts, i direkta investeringar och inkomster av iransk olja. Detta kommer att finansiera såväl Irans kärnvapenprogram som dess terrorism och aggression vilka kommer fortsätta underminera regional och global stabilitet.

Avtalet kräver inte att Iran upphör med sin terrorism och andra faktorer som destabiliserar situationen i bland annat Libanon, Syrien, Jemen, Libyen och Irak. Därför förvärrar snarare avtalet Irans terrorism.

 

När avtalet nu antagits av FN:s Säkerhetsråd och EU, vad kommer Israel göra?

Avtalet innebär ett allvarligt hot mot så väl regionen som världen men är särskilt farligt för Israel. Även mitt under förhandlingarna fortsatte Iran med sina uttalanden att Israel skall utplånas och man fortsatte även leverera vapen till sina terror-allierade runtom Israels gränser.

Israeler från hela den politiska skalan är enade i åsikten att detta är ett farligt avtal, mycket värre än om inget avtal hade ingåtts.

Israel deltog inte i förhandlingarna och är heller inte bundet av det. Israel kommer alltid reservera sig rätten och försvara sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*