Internationella kvinnodagen 2015 – statistik från Israel

Internationella kvinnodagen 2015 – statistik från Israel

 • I slutet av 2013 fanns 2.986.000 kvinnor från 15-års ålder i Israel. Antalet kvinnor över 65 år utgjorde 11.8% av den totala kvinnliga befolkningen, i jämförelse med 9.4% bland den manliga befolkningen.
 • Skilsmässor i Israel är på väg upp. Under 2012 skiljde sig 13.685 par (8.6% av varje tusental kvinnor).
 • Livslängden under 2013 var 80.3 år för män och 83.9 för kvinnor.
 • Under 2014 var procenten arbetsföra kvinnor som var arbetslösa 5.9% – ungefär samma procentsats som för arbetslösa män.
 • Den genomsnittliga månadslönen för kvinnor under 2013 var NIS 7.280 medan den för män var NIS 10.683. Den genomsnittliga löneskillnaden var 31.9%. Detta beror främst på att kvinnor arbetar färre timmar än män; gapet mellan kvinnors timlön och mäns var endast 14.4%.
 • Timlönen för arabiska kvinnor var högre än för arabiska män med 6.1%. Delvis beror detta på att den genomsnittliga utbildningsnivån (antalet studieår) för arabiska kvinnor är högre än hos arabiska män.
 • För första gången visas i samband med Internationella Kvinnodagen, siffror för egenföretagare. Under 2013, var 31.9% av egenföretagarna kvinnor. Den genomsnittliga lönen för egenföretagande kvinnor var NIS 7.406 (1.7% högre än för anställda kvinnor). Bland egenföretagande män var genomsnittslönen NIS 12.440 (14% högre än för anställda män).
 • Kvinnor utgör 57.8% av personer som är anställda i akademiska yrken under 2014. Kvinnor utgör endast 32.8% av chefspositioner. Inom Hi-Tech, utgör kvinnor 35.5% av det totala antalet anställda.
 • 2/3 av personer som är anställda i traditionella kvinnoyrken – vårdtagare, försäljning, sekreterare, bokförare, dagvårdsyrken, skollärare osv – var kvinnor. 32% av alla arbetsföra kvinnor arbetar inom dessa områden.
 • Studenter: Under 2013-2014 fanns 312.500 studenter inom olika högre utbildningar i Israel; 57.3% av dem (179.200) var kvinnor. Detta står i kontrast till åren 1969-70 då kvinnor utgjorde färre än hälften av studenterna (43.3%).
 • Sociala aspekter: 86% kvinnor uttryckte tillfredsställelse med sina liv, vilket är nästan samma siffra som hos män. 51% av kvinnor är nöjda med sin ekonomiska situation medan 49% inte är mycket eller inte alls nöjda med sin ekonomiska situation.
 • Ca 1.6 miljoner kvinnor hade körkort 2013, 43% av det totala antalet körkortsinnehavare i Israel. Ca 7% av de kvinnliga förarna i Israel har dömts för trafikbrott i jämförelse med 15% för manliga förare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*