Öppet brev från ambassadör Bachman till företaget Oatly AB (for English see below)

Öppet brev från ambassadör Bachman till företaget Oatly AB (for English see below)

Från ambassadens sida har vi nu via telefon och epost under ett par dagars tid försökt nå företaget Oatly AB som valt att bojkotta sin israeliska leverantör efter politiska påtryckningar av antiisraeliska aktivister. Vi är förvånade över den nonchalans som företaget visat inför de upprepade kontaktförsöken från en utländsk beskickning och dess ambassadör. Att ignorera möjligheten till samtal i denna fråga är knappast något som länder företaget till heder.

Vi uppskattar visserligen den ursäkt som företaget nu framfört men så länge beslutet, som nu erkänts fattades på felaktiga grunder, står fast så förblir ursäkten endast tomma ord.

Om man nu har bestämt sig för att vara korrekt och visa försiktighet är detta principer som i första hand naturligtvis bör tillämpas på det redan befintliga ärendet. Det enklaste för alla parter torde vara att Oatly inte ändrar något i sin produktionslinje. Som framgått handlar inte detta vare sig om produktens pris eller kvalitet – vilka båda varit högst tillfredsställande – utan det vi nu ser är enbart ett direkt resultat av irrelevanta påtryckningar från antiisraeliska aktivistkretsar. Om man faller till föga för sådana påtryckningar är det svårt att se beslutet som något annat än politiskt motiverat.

Det handlar inte heller om att lyssna till konsumenterna. Aktivisterna bryr sig inte om produkten, enbart sina egna politiska mål. Bojkotten av vitamin från Israel är viktigare än exempelvis de många barn med mjölkallergi som använder produkterna.

Företaget Oatly har erkänt att man fattat ett beslut på felaktiga grunder. Att inte korrigera detta skulle betyda att man ger efter för trycket från de antiisraeliska aktivisterna samtidigt som man ignorerar andra kunders missnöje.

Om företaget således väljer att, i strid mot all logik och sina egna deklarerade principer, inte ta tillbaka det erkänt felaktiga beslutet så kommer i alla fall jag inte känna någon törst efter Oatlys produkter.

Det är en farlig väg att låta marknadsöverväganden i fråga om kvalitet och produktion styras av aggressiva påtryckningar från extrema och högröstade lobbygrupper och något som i högsta grad skadar både konsumenterna och företaget. Den negativa särbehandlingen av endast Israel men inga andra internationella samarbetspartners väcker naturligtvis mycket allvarliga frågor om Oatlys bevekelsegrunder för sitt handlande.

 

English translation:

On the part of the Embassy, through phone calls and emails, we have now been trying over several days to reach the company Oatly, which has chosen to boycott its Israeli supplier following political pressures by anti-Israeli activists. We are surprised by the nonchalance shown by the company in the face of the repeated contact attempts by a foreign mission and its ambassador. To ignore the opportunity for contacts on this issue is hardly something which does honour to the company.

We do appreciate the apology offered by the company but as long as the decision – which has now been recognized as made on wrongful grounds – is not reversed, the apology remains mere empty words.

If one has now decided to be correct and to show caution, these are principles which primarily of course should be applied to the present case in question. It has been made abundantly clear that this has nothing to do neither with the price of the product, nor its quality – both of which have been highly satisfactory – but what we see now is solely the result of irrelevant pressures from anti-Israeli activist circles. When one gives in to these types of pressures, it is difficult to see the decision as anything but politically motivated.

The issue is also not about listening to the consumers. The activists do not care about the product, only their own political objectives. The boycott of vitamins from Israel is more important than for instance the many lactose-intolerant children who use the products.

The company Oatly has admitted that is has taken a decision on wrongful grounds. Not to correct this would mean giving in to from anti-Israel activists while ignoring the dissatisfaction of other customers.

If the company thus – in defiance of all logic and its own declared principles – will not revoke a decision admitted to be the wrong one, at least I for my part will not feel any thirst for Oatly products.

It is a dangerous road to take to let market considerations on issues of quality and production be affected by aggressive pressures from extreme and vocal lobby groups and something which is highly detrimental both to the consumers and the companies. The negative, special treatment for which Israel but no other international cooperation partners is singled out is something which of course raises very serious questions about the true motivations behind the actions of Oatly.

 

Isaac Bachman

Israels ambassadör

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*