Raoul Wallenbergdagen

DSC_3928fix

På den svenska UDbloggen (utrikesdepartementets blogg) skriver Olle Wästberg, regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012 och ledamot i styrelsen för Raoul Wallenberg Academy, om dagen då vi ska minnas Raoul Wallenbergs gärning och uppmärksamma mänskliga rättigheter.

Följande text kommer från UDbloggen.

 

”En dag att minnas Raoul Wallenberg och uppmärksamma mänskliga rättigheter

I Kanada och Argentina, liksom i 21 amerikanska delstater, finns en Raoul Wallenberg-dag. Sverige har från och med i år också skapat en sådan dag för att årligen – den 27 augusti – uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärning och för att vi ska bli inspirerade av den. Här skriver Olle Wästberg, regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012, om hur Raoul Wallenberg-dagen för första gången kommer att uppmärksammas i Sverige.

Raoul Wallenberg-dagen blir också en dag för de mänskliga rättigheterna – naturligt nog. Och för varje människas moraliska ansvar att stå upp mot det onda.

Dagen kommer att ha både bredd och djup. Programmet den 27 augusti – Raoul-dagen i almanackan – inleds med ett seminarium kring ”Personal courage and bravery – exploring the limits of diplomacy”, som webbsänds på ud.se.  Seminariet uppmärksammar också Jonas Weiss-stipendier som går till unga diplomater. Tre statsråd – Carl Bildt, Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson – talar också på seminariet.

På eftermiddagen blir det en stor föreställning, arrangerad av Raoul Wallenberg Academy, på Raoul Wallenbergs torg med tal och musik. Loreen – känd för sitt engagemang för de mänskliga rättigheterna – ger mötet dess musikaliska avslutning. Under mötet delar också Erik Ullenhag ut det första Raoul Wallenbergpriset.

Klockan fem börjar ett seminarium på Östersjöfestivalen: ”En person kan göra skillnad” om det altruistiska ledarskapet. Det följs av konsert i Berwaldhallen.

Det är viktigt att den omfattande aktiviteten kring Raoul Wallenberg under 2012 inte förbyts i en ny tystnad. Allra främst gäller det i svenska skolor, där Raoul Wallenbergs gärning är en bra utgångspunkt för en nödvändig diskussion om tolerans och mänskliga rättigheter.

Därför blir ett viktigt inslag blir ett antal stora kuber – 3 x 3 x 3 meter – som fylls med material om mänskliga rättigheter och som kommer att lämna Raoul Wallenbergs torg under dagen för att gå till skolor i olika delar av landet. De ska vara ett verktyg för undervisning om mänskliga rättigheter och vara en sorts skol-stafett som ska vara i flera år.

Minnet av Raoul Wallenberg handlar om långt mer än personen och är en uppmaning till oss alla att visa åtminstone lite mer mod i vardagen för att stå upp för utsatta människor och mot förtryck, mobbning och intolerans.

Olle Wästberg,

regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012 och ledamot i styrelsen för Raoul Wallenberg Academy.

****

A Day To Remember Raoul Wallenberg

From this year on, 27 August will be known as ‘Raoul Wallenberg Day’ in Sweden. Raoul Wallenberg days are celebrated in Canada and Argentina, as well as in 21 US states. A day has now also been designated in Sweden to draw attention to the achievements of Raoul Wallenberg on an annual basis, so that we can all be inspired by them.

Naturally, Raoul Wallenberg Day will also be a day for human rights. And for every person’s moral duty to stand up against evil.

The day will have breadth and depth. The programme on 27 August (which is ‘Raoul’ day in the Swedish name day calendar) will begin with a seminar on ‘Personal courage and bravery – exploring the limits of diplomacy’, which will be live webcast on the Ministry of Foreign Affairs’ web site.  The seminar will also highlight the Jonas Weiss Grant, which is awarded to young diplomats. Three ministers – Carl Bildt, Erik Ullenhag and Birgitta Ohlsson – will also speak at the seminar.

In the afternoon, the Raoul Wallenberg Academy will be hosting a major event in Raoul Wallenbergs torg with speeches and music. The artist Loreen – who is known for her commitment to human rights – will provide the musical conclusion. During the meeting, Mr Ullenhag will present the first Raoul Wallenberg Prize.

At 17.00, a seminar about altruistic leadership entitled ‘One person can make a difference’ will begin at the Baltic Sea Festival. It will be followed by a concert at Berwaldhallen.

It is important that the considerable activity surrounding Raoul Wallenberg in 2012 is not replaced with a new silence. This is particularly important in Swedish schools, where Raoul Wallenberg’s deeds are a good starting point for a necessary discussion on tolerance and human rights.

Therefore, a key event during the day will involve sending off a number of large cubes – 27cubic meters in volume and packed with materials about human rights – from Raoul Wallenbergs torg to schools in different parts of the country. These will be a tool for learning about human rights and become a sort of ‘school relay race’ that will continue for several years.

The memory of Raoul Wallenberg is about much more than the person himself. It presents all of us with a challenge to, at the very least, show a little more courage in everyday life and stand up for vulnerable people and against oppression, bullying and intolerance.

Olle Wästberg,

Government coordinator for the Raoul Wallenberg Year 2012 and member of the board of the Raoul Wallenberg Academy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*