Gahrtons debattartikel i Aftonbladet (11/2) grovt missvisande och tendentiös

 

Som svar på Per Gahrtons grovt missvisande och tendentiösa debattartikel på Aftonbladet Kultur den 11/2 är det viktigt att framhålla följande:

Den ’forskning’  Gahrton mycket selektivt refererar är i sig starkt politiskt färgad och mycket ifrågasatt av etablerade forskare. För forskningen står professor Bar-Tal som tidigare utmärkt sig som politisk aktivist och kritiserats av ansedda kollegor för att vara mer pamflettist än vetenskapsman.

Exempelvis så anför Bar-Tal som indicier på ”dehumanisering” av palestinier i israeliskt utbildningväsende att israeliska skolungdomar saknar tillräcklig kunskap om den palestinska narrativen och versionen av händelserna 1948. Detta skulle alltså vara en slags indirekt dehumanisering medan palestinska skolböcker ju direkt demoniserar judar/israeler i de mest uppseendeväckande ordalag.

Som kritiker påpekat är det snarast frågan om allmän historielöshet som borde väckas, då israeliska skolelever exempelvis inte är medvetna om att antalet judiska flyktingar från arabvärlden avsevärt översteg antalet palestinska efter Israels självständighetskrig 1948. Att sakna kunskap om FN:s ursprungliga delningsplan – som på lika goda grunder kan anses orättvis mot den judiska sidan – är för Bar-Tal ytterligare exempel på ”avhumaniserande” inställning till den arabiska sidan.

Vad historielöshet hos de israeliska skolungdomarna beträffar är det kanske mer betecknande att de inte känner till de antijudiska pogromerna i Mellanöstern efter krigsslutet medan de däremot undervisas om mindre smickrande aspekter av israelisk krigföring i självständighetskriget. Här saknar man alltså i första hand kunskap om den egna narrativen – inte den andra sidans.

Även israelisk upptagenhet med den mycket påtagliga raketterrorn mot södra Israel är för Bar-Tal exempel på en implicit nedlåtande inställning till palestinierna.

Flera tunga forskare – bl.a Dr. Amnon Grois och Professor Eliahu Richter som lämnat Bar-Tals studiegrupp –  har påtalat mycket viktiga brister i hans metod i samband med att de hoppade av studien. Kanske viktigast av allt – han har valt att utesluta grovt rasistiska och uppviglande texter hämtade ur palestinska skolböcker med motiveringen att de inte skiljer mellan judar och israeler och att de på så vis inte går att kategorisera tillfredsställande. Det är precis detta som är problemet – hatet riktas urskiljningslöst mot israeler och judar utan åtskillnad.

Ett annat exempel – Bar-Tal ser som positivt ett omnämnande av sabbaten i en palestinsk skolbok. Texten är emellertid klart tendentiös och avser att svartmåla den judiska religionen. Vad som utmålas som fanatiska och grymma judar påstås – felaktigt – neka vård till sjuka på sabbaten medan Jesus botade sjuka på vilodagen… Knappast en text avsedd att upplysa om judisk religion.

Vad den israeliska sidan däremot beträffar, betraktas av Bar-Tal omnämnandet av konkreta händelser som München-massakern i sig som exempel på en nationalistisk och exkluderande narrativ. Skillnaden i måttstock är slående.

Ytterligare ett exempel: när palestinska skolböcker talar om ett slut på ”ockupationen av Palestina” avses nästan utan undantag också det territorium som utgör dagens Israel. Man förespråkar således att Israel skall försvinna från kartan – något som i undersökningen inte tas upp som ett problem.

UNESCO-organisationen IMPACT-SE säger i klartext att det ”inte går att göra någon jämförelse” mellan de israeliska och palestinska utbildningssystemen med avseende på toleransfrågor då ”det israeliska utbildningsväsendet utbildar för fred och kunskap om den andra sidan men palestinska skolböcker förmedlar ett budskap om kamp, icke-acceptans av den andra sidan och krig mot denna”.

Per Gahrton samt alla de som har en genuin önskan att orientera sig om det hat som sprids i palestinska skolböcker rekommenderas bland annat följande viktiga länkar:

From nationalist battle to religious conflict: New 12th Grade Palestinian schoolbooks present a world without Israel

The Whitewashing of Hate

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*